ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

» ผลงานทางวิชาการ


 เรื่อง : รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารี
 เจ้าของผลงาน : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 เข้าชม : 888    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
บทคัดย่อ
รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อ

1)   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  จังหวัดนครปฐม  จำนวน  131  คน   และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  จำนวน  32  คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  20  ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale )  5  ระดับ จำนวน  15 ข้อ

                      ผลการศึกษา  พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.56/86.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  E1/ E2 คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ค่ายพักแรม  กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  (ลูกเสือโท)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก  (= 2.82, S.D  =0.32)งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     (03-11-2016)

      สถานศึกษาพอเพียง     (03-11-2016)

      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     (03-11-2016)

      Best Of The Best รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี     (31-10-2016)

      รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน     (20-07-2016)


ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com