ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

» ผลงานทางวิชาการ


 เรื่อง : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 เจ้าของผลงาน : โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
 เข้าชม : 907    จำนวนดาวน์โหลด : 605 ครั้ง
บทคัดย่อ

           โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) มีเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาสุขภาพนักเรียน ให้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ มีความสุข  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และเป็นคนดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพของพลเมืองทุกวัย เป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพของพลเมืองทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ และมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้านนโยบายพัฒนาประชากรโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวถึง สุขภาวะภายใต้กรอบนิยามขององค์การอนามัยโลก ๔ ประการ ได้แก่

  1. สุขกาย หมายถึง การมีสุขภาพกายเต็มตามศักยภาพ คือ มีร่างกายที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ ตามช่วงวัย ไม่อ่อนแอ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
  2. สุขใจ   หมายถึง การมีจิตใจผ่องใสเบิกบาน ไม่คับข้องใจด้วยอารมณ์ขุ่นมัว รู้จักแก้ไข ความเครียด ฝึกคิด ฝึกปัญญา และความสามารถ รู้จักเรียนรู้ หาประสบการณ์ตลอดชีวิต
  3. สุขสังคม   หมายถึง การดำเนินชีวิตกับครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งแวดล้อมดี มีเมืองน่าอยู่ มีโรงเรียน / ชุมชนสะอาดปลอดภัยเกื้อกูลการพัฒนา
  4. สุขจิตวิญญาณ (ปัญญา) หมายถึง การรู้เท่าทันโลกและชีวิต ยึดมั่นในความถูกต้อง สังคม มีคุณธรรม จริยธรรมทุกด้าน
ดาวน์โหลด   ( ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 1 ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     (03-11-2016)

      สถานศึกษาพอเพียง     (03-11-2016)

      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     (03-11-2016)

      Best Of The Best รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี     (31-10-2016)

      รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน     (20-07-2016)


ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com