โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลครุภัณฑ์
  รหัส ประเภทรายการ รายการ จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนที่รอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 11001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
2 11002 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 20 0 0
3 11003 ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
4 21001 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายเอกสาร 1 1 0
5 21002 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 0 0 0
6 21003 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร 1 0 1
7 21004 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องอัดสำเนา 0 0 0
8 21005 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 1 0 0
9 21006 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย 0 0 0
10 21007 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 7 0 0
11 21008 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 5 1 0
12 21009 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0 0 0
13 21010 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0
14 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ) 0 0 0
15 21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 0 0 0
16 21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0 0 0
17 22001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 172 4 0
18 22002 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 0 0 0
19 22003 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 0 0 0
20 22004 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 0 0 0
21 22005 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 0 0 0
22 22006 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ 0 0 0
23 22007 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 0 0
24 22008 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 0 0 0
25 22009 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 0 0 0
26 22010 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน 0 0 0
27 22011 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานไม้ 0 0 0
28 22012 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานโลหะ 0 0 0
29 22013 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม 0 0 0
30 22014 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานยนต์ 0 0 0
31 22015 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม 0 0 0
32 22016 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม 0 0 0
33 22017 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 0 0 0
34 22018 ครุภัณฑ์การศึกษา ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม 0 0 0
35 22019 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น 0 0 0
36 22020 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 0 0 0
37 22021 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา 0 0 0
38 22022 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา 0 0 0
39 22023 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย 0 0 0
40 22024 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 0 0
41 22025 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 0 0 0
42 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 10 0 0
43 22027 ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี 0 0 0
44 22028 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี 0 0 0
45 22029 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม 0 0 0
46 22030 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา 0 0 0
47 22031 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา 0 0 0
48 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 0 0 0
49 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 0 0
50 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 0 0 0
51 22035 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 0 0 0
52 22036 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 0 0 0
53 22037 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 0 0 0
54 22038 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก 0 0 0
55 22039 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) 0 0 0
56 22040 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) 0 0 0
57 22041 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 62 0 0
58 22042 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน) 1 0 0
59 22043 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 0 0 0
60 23001 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน 0 0 0
61 23002 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 0 0 0
62 23003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 0 0 0
63 23004 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์ 0 0 0
64 23005 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 0 0 0
65 24001 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ 1 0 0
66 24002 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น 1 0 0
67 24003 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0
68 24004 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า 1 0 0
69 24005 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 0 0 0
70 24006 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น 1 0 0
71 24007 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก 0 0 0
72 24008 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0
73 24009 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก 0 0 0
74 24010 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส 0 0 0
75 25001 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 0 0 0
76 25002 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ 0 0 0
ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 28 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 997 คน
ปีนี้ 3,016 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com