โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::» พันธกิจ/เป้าหมาย
พันกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสร์และสังคมศึกษาฯ
๒. ส่งเสรินักเรียนให้มระเบียบวนัย มีคุธรรม จริยธรรม มีสุขภาพการะสุขภาพจิตท่ดี
๓. จดหาและพัฒนาหล่งการเรียนรูท้งในและนอกโรงเรียน
๔. จัดทำหลักสูตรท้องถินให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น


เป้าหมาย

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

"รักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

"โรงเรียนส่งเสริมสุภาพระดับเพชร"


ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 34 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 1,003 คน
ปีนี้ 3,022 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com