ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::» คณะกรรมการสภานักเรียน
๑.  เด็กหญิงณัฐธิดา   ชูสูงทรง      ประธานกรรมการสภานักเรียน

๒.  เด็กหญิงวาทินิล   คำม้าว      รองประธานกรรมการนักเรียน

๓.  เด็กหญิงอโรชา   จั่นแก้ว      รองประธานกรรมการนักเรียน

๔.  เด็กชายสพล   สุรินทร์      กรรมการสภานักเรียน

๕.  เด็กหญิงธนิศา ปิ่ณฑศิริ      กรรมการสภานักเรียน

๖.  เด็กหญิงสุณิสา   กฤษดี      กรรมการสภานักเรียน

๗.  เด็กหญิงธยาณี   กุลสุขวานิช      กรรมการสภานักเรียน

๘. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไตรทองอยู่      กรรมการสภานักเรียน

๙.  เด็กหญิงณัฐธิดา   ชูสูงทรง      กรรมการสภานักเรียน

๑๐.  เด็กหญิงดาว   แสงบุญ      กรรมการสภานักเรียน

๑๑. เด็กหญิงนงลักณ์   ศิริพิน      กรรมการสภานักเรียน

๑๒.  เด็กหญิงนิตยา   เจริญอึ้ง      กรรมการสภานักเรียน


ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 50 คน
ปีนี้ 5,085 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com