โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::» วิสัยทัศน์/ปรัชญา
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์)  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีทักษะใการดำรงชีวิต  เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 33 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 1,002 คน
ปีนี้ 3,021 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com